520009, Sf-Gheorghe - Sepsiszentgyörgy

Konsza Samu utca, 21.

jud Covasna - Kovászna megye –Romania

Tel: +40 267 318 180, Mobil:     +40 723 578 399

E-mail: szeknt@freemail.hu

 

Banc Post, Sf-Gheorghe:

LEI: RO56 BPOS 1500 2729 028 ROL01
EURO: RO23 BPOS 1500 2729 028 EURO01
USD: RO67 BPOS 1500 2729 028 USD01

pentru SZNT részére

 

 

 

 

1. sz.

 

 

HATÁROZAT   

Az SZNT önálló és egységes közképviseletéről

 

 

A székelység önkormányzási törekvései a Székelyföldön őshonos közösség alapvető emberi kollektív jogainak kinyilvánítását jelentik. Székelyföld  autonómiája a magyar nemzetiségű székelység létfeltétele, amelynek érvényesítésére még Románia EU integrációjának folyamatában jogi és nemzetközi garanciákat kell szavatolni!

 

A Székely Nemzeti Tanács, közakaratból származó felhatalmazásának megfelelően, megalkuvás és megtorpanás nélkül képviseli a székelység érdekeit, területi autonómiára való törekvését. Követeli Székelyföld autonóm régió törvény általi újralétesítését, mint Románia Európai Unióhoz csatlakozásának egyik meghatározó feltételét!

 

 A közakarat határozott kinyilvánítására szólítunk mindenkit, gyakoroljunk közösségi nyomást választottjainkra, a demokratikus jogállamokra jellemző tüntetésekkel figyelmeztessünk a létünket meghatározó közösségi jogok semmibe vételére, Székelyföld  újralétesítésének, eurorégióként való elfogadásának korparancsára!

 

 

Székely Nemzeti Tanács  

 

2005. december. 10

Sepsiszentgyörgy

 

 

 

 

 

 

2. sz.

Határozat

A Székely Nemzeti Tanács, Székelyföld autonómiájának törvény általi garantálásáért,

 

 

 

a Székelyudvarhelyi Polgármesteri Hivatal és az Udvarhelyszéki Székely Tanács közreműködésével,

 

2006. március 15-én Székely Nagygyűlést szervez Székelyudvarhelyen.

 

Felhatalmazzuk az SzNT Állandó Bizottságát e határozat végrehajtására és felkérjük a széki székely tanácsokat a szervezéshez való hozzájárulásra.

 

 

Székely Nemzeti Tanács

 

 

2005. december 10.

Sepsiszentgyörgy

 

 

3. sz.

 

HATÁROZAT 

 

a Székelyföld autonóm közigazgatási régió létrehozására vonatkozó  helyi népszavazások további kezdeményezéséről

 

 

A Székely Nemzeti Tanács elismerését fejezi ki azon helyi tanácsosoknak, polgármestereknek, akik vállalva a közösségük iránti felelősséget, határozatot fogadtak el a helyi népszavazás megszervezéséről Székelyföld autonóm közigazgatási régió törvény általi létrehozása tárgyában.

 

A határozatok bíróságok általi megsemmisítése jelzi, hogy az Európai Unióhoz csatlakozni akaró Romániában nincsenek meg azok a demokratikus feltételek, amelyek szavatolnák a diszkrimináció teljes felszámolását, az alepvető emberi közösségi jogok érvényesülését, a népszuverenitás egyik legfontosabb eszközének, a népszavazásnak a használatát.

 

A helyi népszavazások minél több helyi tanács általi kiírása a demokrácia próbája, a szembesítés eszköze, amely megjeleníti a közakaratot és választ ad arra, akarja-e Románia, hogy polgárai megéljék a teljes és tényleges egyenlőséget, hogy az őshonos magyar közösség, a székelység egyenrangú autonóm közösségként jusson be az Európai Unióba.

 

Felszólítjuk a történelmi Székelyföld megyei és helyi tanácsait, tanácsosait, a leghamarabb határozzanak a népszavazásról, amelynek tárgya Székelyföld autonóm közigazgatási régió törvény általi létrehozása!

 

Felszólítjuk azokat a helyi tanácsokat, amelyeknek határozatait a fellebviteli bíróságok visszavonhatatlanul megsemmisítették, azonnal forduljanak a Strasbourgi Emberjogi Bírósághoz. E lépésükben az SZNT jogi szakértőkkel segíti.

 

Székely Nemzeti Tanács 

 

2005. december 10.

Sepsiszentgyörgy

 

 

4. sz.

NYILATKOZAT   

 

Romániában addig nincs egyenlőség,

amíg Székelyföldön nincs önkormányzás

 

A Székely Nemzeti Tanács felszólította Románia elnökét, támogassa Székelyföld autonóm közigazgatási régió törvény általi létrehozását. Románia elnöke nyilvánosan tett kijelentésben utasította el a székelység alapvető emberi közösségi jogát a területi önkormányzásra!

 

A Székely Nemzeti Tanács felszólította Románia miniszterelnökét, támogassa a székelyföldi autonómia-törekvéseket. A Miniszterelnök válaszra sem méltatott!

 

A Székely Nemzeti Tanács felszólította Románia Kormányát, hatáskörének megfelelően ajánlja elfogadásra Románia Parlamentjének a Székelyföld Autonómia Statútumára vonatkozó törvénykezdeményezést. Románia Kormánya nem vette figyelembe a Székelyföldön 76 százalékos többségben levő őshonos székelység jogkövetelését!

 

Románia Képviselőháza és illetékes szakbizottsága, a Törvényhozási Tanács javaslatára, részletes vita nélkül utasította vissza a Székelyföld Autonómia Statútumára vonatkozó törvénykezdeményezést. 

 

A Székely Nemzeti Tanács felkérésére 11 helyi tanács határozott a helyi népszavazás megszervezéséről Székelyföld autonóm közigazgatási régió törvény általi létrehozása tárgyában. A közigazgatási bíróságok megsemmisítik a tanácsi határozatokat. Két fellebviteli bírósági határozat pedig már végleges és visszavonhatatlan határozatával akadályozott meg helyi tanácsokat, hogy a népszuverenitás eszközét, a helyi népszavazást használva, lehetőséget teremtsenek a helyi közösségeknek, hogy kifejezhessék akaratukat Székelyföld autonóm régió törvény általi létrehozására!

 

A Székely Nemzeti Tanács levélben fordult az igazságügyi miniszterhez, hogy elemezze a helyi népszavazások megakadályozására irányuló bírósági határozatokat, s ha szükség van rá, módosítsák a népszavazásra vonatkozó törvényt. A miniszter nem válaszolt kérésünkre!

 

A romániai hatóságok tehát nem tesznek eleget azon európai parlamenti elvárásoknak, hogy Románia számolja fel a diszkrimináció minden formáját és a szubszidiaritás, az önkormányzás elveit tiszteletben tartva, foganatosítson védő intézkedéseket az erdélyi magyarság védelmére!

 

A székelység Székelyföld autonómiájához való jogáról soha nem mond le!

 

A Székely Nemzeti Tanács  megerősíti korábbi felszólítását: Románia addig ne legyen az Európai Unió tagja, amig Székelyföldnek nincs autonómiája!

 

Székely Nemzeti Tanács

 

2005. december 10.

Sepsiszentgyörgy

 

5. sz.

 

NYILATKOZAT   

 

Székelyföld Autonómia-statútumának Képviselőház általi visszautaításáról

 

Románia Képviselőháza 2005. október 12-én, részletes vita nélkül, elutasította a Székelyföld Autonómia Statútumára vonatkozó törvénykezdeményezést.

A Székely Nemzeti Tanács statútum-tervezete a tröténelmi Székelyföld többségi őshonos közösségének, a székelységnek akaratát jeleníti meg. A belső önrendelkezés elve alapján megfogalmazott közösségi igény Székelyföld autonómiájára, megegyezik az Európai Unió demokratikus jogállamaiban élő autonóm közösségek gyakorlatával.

Románia Képviselőházának visszautasító határozata:

            — ellentmond az Európa Tanács 1993/1201-es Ajánlásának, amely politikai kötelezettségként fogalmazza meg, hogy azokban a régiókban, ahol egy nemzeti kisebbséghez tartozó személyek többséget alkotnak, ezen személyeknek jogukban áll, hogy sajátos történelmi és területi helyzetüknek megfelelően, autonóm küzigazgatási hatóságokkal vagy különleges státussal rendelkezzenek;

            — szembeszáll az Európa Tanács 2003/1334-es Határozatával, amelynek értelmében az emberi jogok, a demokrácia és a törvények érvényesítésének egyik eszköze a területi autonómia, melynek révén egy régió lakosai tágabb hatalmi jogosítványokat kapnak, s e régió autonóm státusának elő kell írnia, hogy az autonóm entitásnak demokratikusan megválasztott törvényhozó és végrehajtó hatóságokkal kell rendelkeznie;

            — figyelmen kívül hagyja a Regionális Autonómia Európai Chartájában előírtakat, miszerint figyelembe kell venni a régiók jelenlétét az európai államokban és lehetővé kell tenni olyan regionális szintű hatalom létezését, amely széleskörű autonómiával rendelkezik, és birtokában van a feladatok teljesítéséhez szükséges eszközöknek;

            — semmibe veszi az Európai Parlament Románia EU-csatlakozásáról szóló Jelentésében feltüntetett elvárást, amely szerint a romániai magyarság védelmére a szubszidiaritás és az önkormányzás elveit tiszteletben tartó  intézkedéseket kell foganatosítani;

            — megfosztja a székelységet alapvető közösségi emberi jogától, történelmi területének önkormányzásától;

            — továbbra is alárendeltségben, társadalmi, gazdasági kiszolgáltatottságban tartja a történelmi Székelyföldön 76 százalékos többségben levő, 600 000-es lélekszámú őshonos székely közösséget.

           

A székelység nem mond le a területi autonómiához való jogáról, követeli a teljes és tényleges egyenlőséget garantáló önkormányzási hatáskörök törvény általi jóváhagyását!  Nem fogadjuk el, hogy közösségi emberi jogainktól megfosztva, továbbra is nemzeti önazonosságunkban veszélyeztetett, elszegényedett, másodrangú, versenyképtelen polgárokként éljünk történelmi szülőföldünkön, a Székelyföldön!

 

Székely Nemzeti Tanács  

 

2005. december 10.

Sepsiszentgyörgy                                                  

 

 

6. sz.

HATÁROZAT

 

 

 

A Székely Nemzeti Tanács kifejezi elismerését és köszönetét Körömi Attila országgyűlési képviselőnek azért, hogy Székelyföld területi autonómiáját képviselte a magyar Országgyűlésben.

 

 

 

Székely Nemzeti Tanács

 

2005. december 10.

Sepsiszentgyörgy

 

 

7. sz.

 

ÁLLÁSFOGLALÁS

 

SZÉKELYFÖLD AUTONÓM STÁTUSÁNAK

 NEMZETKÖZI FELÜGYELETTEL VALÓ RENDEZÉSÉRŐL

 

 

Székelyföld ma is többségben levő őshonos közössége, a székelység, sok évtizedes kiszolgáltatottság és alárendeltség után, kinyilvánította jogát e történelmi régió autonómiájára.

 

A székelység magas fokú felelősséget tanúsított és tanúsít, amikor a területi autonómiáért folytatott küzdelmében a közvetlen demokrácia és a parlamenti demokrácia eszközét alkalmazta és alkalmazza.

 

Hisszük és valljuk, hogy egy őshonos közösség teljes és tényleges egyenlőségét szavatoló területi autonómiát, a konfliktusokat megelőző megoldásnak kell tekinteni, amiképpen azt az Európa Tanács 2003/1334. számú Határozata megfogalmazza.

 

Az Európai Parlament Külügyi Bizottsága a Románia Európai Unióhoz való csatlakozására vonatkozó Jelentésben ismét szorgalmazza a magyar közösség védelmére irányuló, a szubszidiaritás és az autonómia (önkormányzás) elveit tiszteletben tartó intézkedéseket.

 

A romániai hatóságok ez idáig a Székelyföld autonómiájára irányuló minden kezdeményezésünket visszautasították, nem vették, és nem veszik figyelembe az Európai Parlament felszólítását, az Európa Tanács határozatait.

 

A székelység a demokrácia eszközeivel küzdött és küzd Székelyföld autonómiájáért, soha nem mond le a teljes és tényleges egyenlőségét szavatoló belső önrendelkezés jogáról!

 

Felszólítjuk Románia Parlamentjét, hagyja jóvá a Székelyföld Autonómia Statútumára vonatkozó törvénykezdeményezést!

 

Felszólítjuk Románia elnökét, működjön közre a Székelyföld autonómiájának garantálására irányuló nemzetközi tárgyalások szervezésében!

 

Felkérjük az ENSZ Biztonsági Tanácsát és az ENSZ Főtitkárát, tekintse kiemelt megelőző megoldásnak Székelyföld helyzetének rendezését, és járuljon hozzá Székelyföld autonóm státusának nemzetközi felügyelettel való rendezéséhez.

 

Székely Nemzeti Tanács

 

2005. december 10.

Sepsiszentgyörgy